fb Kwiaciarnia Grafiki @-\\-- ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, kontakt@kwiaciarniagrafiki.pl
roslinka

Pensjonat Roślinka

My na tę okazję zaprojektowaliśmy ulotki i mikro plakaty, które mają zachęcić okolicznych mieszkańców do przyłączenia się do akcji.

Coś o projekcie - W zeszłym roku w Kato­wi­cach roz­po­czę­li­śmy bada­nie miesz­ka­nio­wej flory miast pol­skich. Usta­wi­li­śmy tam 4 szklar­nie, w któ­rych oko­liczni miesz­kańcy mogli pre­zen­to­wać swoje domowe roślinne okazy. W tym roku przy­szła kolej na War­szawę. Pen­sjo­nat ma zachę­cić miesz­kań­ców sto­licy, do podzie­le­nia się tym co skry­wamy w naszych pry­wat­nych prze­strze­niach, uka­za­nia rąbka flo­ry­stycz­nej tajem­nicy. „Pen­sjo­nat Roślinka” to także miej­sce w któ­rym możesz zosta­wić rośliny pod opieką wykwa­li­fi­ko­wa­nego ogrod­nika, pod­czas swo­jego wyjazdu. Czyli możesz zafun­do­wać swoim kwia­tom zasłu­żone waka­cje. Ty wyjeż­dżasz, niech one też wyjadą! Ty na nie patrzysz, daj patrzeć innym! - wyjaśniają Kwiatuchi.

Pensjonat Roślinka na stronie kwiatuchowej.

Strona wydarzenia